R2 Guide

드랍 몬스터

이미지 이름 등급 종족 선공여부 변신인식 투명인식 출현지역
원한의 엔락 S 데몬 O O O -
원한의 엔쥬크 S 데몬 O O O -
원한의 통곡 S 데몬 O O O -
약화된 원한의 엔락 R 데몬 O O O -
약화된 원한의 엔쥬크 R 데몬 O O O -
약화된 원한의 통곡 R 데몬 O O O -
대치중인 엔락 S 데몬 O O O -
대치중인 엔쥬크 S 데몬 O O O -