R2 Guide

드랍 몬스터

이미지 이름 등급 종족 선공여부 변신인식 투명인식 출현지역
가디언의 사냥개 P 마족 O O O -
가디언의 사냥꾼 P 마족 O O O -
그라둔 R 크리쳐 O O O -
섬광의 광신도 P 마족 O O O -
스렌달 R 크리쳐 O O O -
에일크론 R 크리쳐 O O O -
엘더버드 R 크리쳐 O O O -
왕의 군단장 P 데몬 O O O -
왕의 마법사 P 데몬 O O O -
켈크론 R 크리쳐 O O O -
토우두 R 크리쳐 O O O -
파샤드 R 크리쳐 O O O -
프레크 R 크리쳐 O O O -
플레어 드루이드 P 마족 O O O -
로얄 그리폰 R 크리쳐 O O O -
리치킹의 도살자 P 언데드 O O O -
메테오스의 검 P 데몬 O O O -
메테오스의 귀부인 P 데몬 O O O -
골리엇 R 크리쳐 O O O
베일먼 마족 O O O 천공의 섬 엘테르 필드
골리엇 R 크리쳐 O O O