R2 Guide

드랍 몬스터

이미지 이름 등급 종족 선공여부 변신인식 투명인식 출현지역
마력의 엘더스톤 S 엔젤 O O O -
지배당한 나투라 S 엔젤 O O O -
지배당한 헤이크단 S 엔젤 O O O -
블러드 트레이서 P 언데드 O O O -
사이드 마스터 P 마족 O O O -
섬광의 해골 기사 P 데몬 O O O -
약화된 나투라 R 엔젤 O O O -
약화된 둥지 수호자 R 데몬 O O O -
약화된 둥지 파수꾼 R 데몬 O O O -
약화된 엘더스톤 R 엔젤 O O O -
약화된 헤이크단 R 엔젤 O O O -
언데드 마법사 P 언데드 O O O -
메테오스의 용아병 P 마족 O O O -
둥지 수호자 S 데몬 O O O -
둥지 파수꾼 S 데몬 O O O -