R2 Guide

드랍 몬스터

이미지 이름 등급 종족 선공여부 변신인식 투명인식 출현지역
메테오스의 수문장 I 데몬 X O O -
늪 바실리스크 O 크리쳐 O O O -
루비그 O 크리쳐 X O O -
루비그 유충 M 크리쳐 O O O -
메테오스의 레인저 O 마족 O O O -
메테오스의 버서커 P 마족 O O O -
메테오스의 수문장 I 데몬 X O O -
메테오스의 수문장 I 데몬 X O O -
메테오스의 쉐도우 O 마족 O O O -
메테오스의 정찰병 O 마족 O O O -
메테오스의 주술사 O 마족 O O O -
메테오스의 파괴자 P 마족 O O O -
쿼드포드 P 마족 O O O -
킬러맨티스 O 마족 O O O -
헤즐링 O 크리쳐 O O O -
흐그누이 O 마족 O O O -