R2 Guide

드랍 몬스터

이미지 이름 등급 종족 선공여부 변신인식 투명인식 출현지역
고스트감시자 Q 언데드 X O O 원시해적동굴 2층
보물수호자 R 언데드 O O O 원시해적동굴 2층
블레어 R 휴먼 O O O -
캐스퍼 R 휴먼 O O O 원시해적동굴 2층
트롤노예 Q 휴먼 X O O 원시해적동굴2층
해적백정 Q 휴먼 O O O 원시해적 동굴 2층
해적주술사 Q 휴먼 X O O -
헬키메라 R 마족 O O O -